به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید