نام نویسنده: حسین ایزدی

امتیاز کاربر: 804

تاریخ عضویت: یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

تعداد مطالب:294 پست

بازدید معمولی ازمطالب : 7633 نفر

سطح کاربری: کــاربر ویــژه

رتبه3 از 5

سطح فعالیت : نیـمه حرفه ای

تحقیق درباره ی بزرگترین یاخته ها

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
 • یاخته یا سلول واحد بنیادین ساختاری و کارکردی همه اندامگانها )ارگانیسمهای موجودات زنده( است. یاخته واحد ساختار عملکرد بدن جاندار است . و به صورت بافت سازمان می یابد . یاخته به زبان سادهتر واحد ساختار و عمل در جانداران است. ول ، تعیین کننده این اندازه میباشد در هر بخشی از بدن که عملی انجام میشود در اصل توسط یاختههای آن بخش انجام میشود. نظریه ٔ یاخته که در سده ٔ پانزدهم میالدی پدید آمد میگوید که همه اندامگانها از یک یا چند یاخته تشکیل شدهاند، همه یاختهها از یاختههای پیشین پدید میآیند، همه کارکردهای زیستی یک سازواره در درون یاختهها انجام میگیرند و اینکه یاختهها شامل اطالعات وراثتی الزم برای سامان دادن به کارکرد یاخته و انتقال اطالعات به نسلهای آینده یاختهها هستند. یاختههای بدن موجودات پریاختهای در برخی بافتها مانند پوست با پیوندهای میانیاختهای به هم متصل میشوند. انواع سلول بر اساس وضعیت: پروکاریوت: سلولهایی که به علت نداشتن دیواره ٔ هسته، مواد هستهای در سیتوپالسم پراکنده شدهاست و هسته مشخصی ندارند. مانند باکتریها و جلبکهای سبز - آبی یوکاریوت: سلولهایی که هسته ٔ آنها غشایی دارد که آن را در بر میگیرد و هسته ٔ مشخصی دارند. مانند گیاهان، جانوران، قارچها و آغازیان. اندامکهای یاخته جانوری: )۱ )هستک )۲ )هسته )۳( )رناتن( )۴ )ریزکیسه )۵ )شبکه آندوپالسمی زبر یا خشن )۶ )دستگاه گلژی )۷ )چارچوب یاخته )۸ )شبکه آندوپالسمیک نرم )۹ )میتوکندری )۱۰ )واکوئل )۱۱ ) سیتوپالسم )درونیاخته( )۱۲ )لیزوزوم از بخشهای دیگر هسته که به دلیل نداشتن غشا مشخص و مخصوص خود اندامک نامیده نمیشوند میتوان به سانتریول و ریبوزوم اشاره کرد به اجزای سیتوپالسم )درونیاخته( یوکاریوتها )یاختههای هستهدار(، اندامک گفته میشود که معموالً عبارتند از:، هسته یاخته، هستک، ریبوزوم )رناتن(، ریزکیسه، شبکه آندوپالسمی خشن، شبکه آندوپالسمی نرم، دستگاه گلژی، میتوکندری )راکیزه(، واکوئل، لیزوزوم، سانتریول، کلروپالست، چارچوب یاخته شامل ریزرشتهها و ریزلولهها و ... به همراه پوسته یاخته این فایل از سایت دلتورا به نشانی ir.deltora دانلود شده است . برای دانلود بیشتر مقاالت به سایت مراجعه نماید . اجزای سلول جانوری: ۱-غشای سیتوپالسمی ۲-هسته ۳-سیتوپالسم ۴ -واکوئل ۵ -شبکه ی اندوپالسمی ۶ -جسم گلژی ۷-ریبوزوم کروموزوم-۱۰RNA -۹ لیزوزوم-۸ اکثر سلولها میکروسکوپی بوده و با چشم غیر مسلح دیده نمیشوند. سلولهای شاخص حیوانی و گیاهی ، دارای قطری حدود ۵ - ۱۰۰ میکرومتر بوده ) ۱۰-۶ متر( و بسیاری از باکتریهای تنها ۱ - ۲ میکرومتر طول دارند. چه چیزی ابعاد سلولی را محدود مینماید؟ به حداقل اندازه سلول احتماال حداقل تعداد هر نوع بیومولکول مورد نیاز سلول ، تعیین میگردد. ابعاد سلولی کوچکترین سلولها ، باکتریهای خاصی به نام مایکوپالسماها ، دارای قطری حدود ۳۰۰ نانومتر )۱۰-۹ متر( و حجمی در حد ۱۴-۱۰ میلی لیتر میباشند. بلند ترین بعد یک ریبوزوم باکتریایی حدود ۲۰ نانومتر بوده و بنابراین چند ریبوزوم موجود در سلول مایکوپالسمایی ، کسر مهمی از حجم سلول را شامل میگردد. سلولی با این اندازه ، تنها شامل ۶۰۰۰ مولکول از متبولیتها میباشد. حد باالی اندازه سلول احتماال توسط میزان انتشار مولکولهای حل شده در سیستمهای آبی ، تنظیم میگردد. یک سلول باکتری که برای تولید انرژی وابسته به واکنشهای مصرف اکسیژن میباشد )سلول هوازی( میبایست اکسیژن مولکولی را از محیط اطراف ، از طریق انتشار و از میان غشای پالسمایی خود به دست آورد. این سلول بسیار کوچک بوده و نسبت سطح به حجم آنقدر بزرگی دارد که اکسیژن انتشار یافته به داخل سلول ، براحتی به هر قسمتی از سیتوپالسم آن میرسد. از بزرگترین سلولها میتوان سلولهای ماهیچههای اسکلتی پستانداران )در حدود ۱۲ سانتیمتر( و سلولهای عصبی )که در برخی از حیوانات بیش از یک متر طول دارد( را نام برد. قطر گلبول قرمز انسان در حدود ۷ میکرون و اندازه سلول تخم انسان در حدود ۲.۰ میلیمتر است و با چشم غیر مسلح قابل روئیت میباشد. حال آنکه اسپرماتوزئید طولی در حدود ۵۷ میکرون دارد. بطور کلی اندازه سلولها تابع تنوع پذیری موجودات زنده بوده ، ولی برای هر موجود زنده و سلول معینی کامال ثابت بوده و ارتباط بین سطح غشا و حجم سلول و همچنین ارتبلط بین حجم هسته و حجم سل

  تحقیق آماده | | بازدید | :mohsenfalse

  ارسال دیدگاه برای پست : تحقیق درباره ی بزرگترین یاخته ها

  به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید